PROGRAM WSPARCIA DORAŹNEGO PRZECIWKO COVID-19

ZADANIE W RAMACH PROGRAMU WSPARCIA DORAŹNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM COVID-19

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE ODDZIAŁ W SKIERNIEWICACH
REALIZUJE W ROKU 2020 ZADANIE  POD TYTUŁEM

BEZPIECZNA EDUKACJA Z WOPR W CZASIE EPIDEMII COVID-19

     Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach zrealizowało działania polegające na opracowaniu multimedialnego podręcznika:

WYBRANE ASPEKTY RATOWNICTWA WODNEGO I KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Autorzy: Bernard Motylewski, Anna Kwiecień – Motylewska, Maciej Zieliński, Ewa Zieliński

Link do podręcznika

     Podręcznik obejmuje swym zakresem wybrane aspekty ratownictwa wodnego i kwalifikowanej pierwszej pomocy, stanowiącego kompendium wiedzy dla  członków WOPR zainteresowanych odbyciem szkolenia na stopień specjalisty ratownictwa wodnego – ratownika wodnego.

     Autorzy podręcznika przeprowadzili  webinaria z użyciem platformy edukacyjnej on-line dla osób, które zgłosiły się na zaplanowane szkolenia.  WOPR w okresie od maja do września b.r. przeprowadził tego rodzaju szkolenie ratownicze, zgodnie z programem specjalizacji własnego autorstwa. Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii,  WOPR  podjął działania w postaci opracowania multimedialnego podręcznika, w treści którego znalazły się zagadnienia stanowiące temat  webinariów. Informacje zawarte w podręczniku obejmują m.in. zagadnienia związane z pracą ratownika wodnego w miejscach wykorzystywanych do kąpieli, kąpieliskach, pływalniach oraz nowoczesnych obiektach typu parki wodne i obejmują: organizację ratownictwa wodnego (podstawy prawne, organizacja pracy ratowników sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym, organizacja pracy ratowników), organizację ratownictwa medycznego (podstawy prawne; bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia; zestawy ratownicze dezynfekcja sprzętu; elementy anatomii i fizjologii; ocena poszkodowanego-badanie wstępne oraz szczegółowe poszkodowanego nieprzytomnego; zasady defibrylacji poszkodowanego; stany nagłe: zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy zatrucia, podtopienie, urazy mechaniczne, złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki; akty terroru; zdarzenie masowe mnogie i pojedyncze, ewakuacja ze strefy zagrożenia; udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych; psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych; resuscytacja osób dorosłych, dziecka, niemowlęcia, noworodka; sytuacje szczególne).

     Podczas realizacji zadania uczestnikom szkolenia w formie webinariów, przedstawione zostały  planowane  treści, które następnie zostały  ujęte w podręczniku.  Uczestnicy  szkolenia nabyli wiedzę teoretyczną niezbędną do uczestnictwa w zajęciach praktycznych, które odbyły się   w bezpiecznym terminie wakacyjnym. Takie rozwiązanie pozwoliło przeprowadzić zajęcia teoretyczne w czasie pandemii, nie narażając uczestników szkolenia na zachorowania.