PROGRAM WSPARCIA DORAŹNEGO PRZECIWKO COVID-19

ZADANIE W RAMACH PROGRAMU WSPARCIA DORAŹNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM COVID-19

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE ODDZIAŁ W SKIERNIEWICACH
ZREALIZOWAŁO W ROKU 2020 ZADANIE POD TYTUŁEM „WOPR SKIERNIEWICE W WALCE Z COVID – 19”

      Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach zrealizowało ostatnie działanie w ramach realizacji zadania pt. „WOPR Skierniewice w walce z COVID-19”, które skierowane było do dzieci i młodzieży szkolnej kl. IV – VIII. Działanie zrealizowane zostało we wrześniu i październiku. Przewidziane w ramach działania zajęcia edukacyjne realizowane zostały w kilku szkołach powiatu skierniewickiego (Szkole Podstawowej w Mokrej Prawej, Szkole Podstawowej Mokrej Lewej, Szkole Podstawowej w Miedniewicach). Prowadzone w ramach realizacji działania były w formie zdalnej z wykorzystaniem ogólnodostępnej platformy edukacyjnych (Teams). Zajęcia prowadzili Instruktorzy WOPR i ratownicy medyczni.
      Szkolenie, w celu lepszego przyswojenia wiedzy przez uczestników, obyło się dla każdej z grup wiekowych w dwóch terminach. Pierwszy panel obejmował swym zakresem pierwszą pomoc ze szczególnym uwzględnieniem przypadków nagłego zatrzymania krążenia (BLS) w warunkach zagrożenia COVID-19. Podczas drugiego panelu przeprowadzonego po kilkunastu dniach, wiedza nabyta przez uczniów podczas pierwszego spotkania była rozszerzona o prowadzenie czynności związanych z udzielaniem pomocy osobom z nagłym zatrzymaniem krążenia z użyciem defibrylatora (AED) w warunkach zagrożenia COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa oraz odmienności z tym związanych. Zajęcia były prowadzone w sposób interaktywny umożliwiający uczestnikom aktywne uczestnictwo podczas szkoleń.

ZADANIE JEST FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO