Prawo

USTAWY:

Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku
Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku
Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 – tekst ujednolicony

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku
Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857

Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 roku
Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240


ROZPORZĄDZENIA:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku
w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 60 z 2007r. poz. 408)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społęcznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania (Dz.U. z 2010 r. Nr 82, poz. 537)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 218 z 2009r. poz. 1696)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 rok
zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 299 z 2011 r. poz 1778)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 roku
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku
w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 roku
w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r. poz. 286)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz.747 )


STATUT:

Statut WOPR

Leave a Reply